Kurum Logosu
RESMİ KURUMLAR
İDARİ BİRİMLERİMİZ
PERSONEL KALEMİ: Personelin izin, özlük işlemleri ile devam ve disiplin işlemlerinin takip edildiği birimimizdir.
İNFAZ KALEMİ: Hükümlü ve tutuklularımızın Ceza İnfaz Kurumuna girişten itibaren tüm mahkeme işlemlerinin takip edildiği(tutuklama, hükümözeti, hüküm, vasi, sevk, hastane yatışı, tahliye) birimimizdir.
AMBAR BİRİMİ: Kurumda barındırılmakta olan hükümlü-tutuklular ve personelin tüm iaşe işlemleri ambar servisimiz tarafından planlanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin alımı yine bu birimimiz tarafından karşılanmaktadır.
EĞİTİM BİRİMİ:

             Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin  ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

             Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

             Bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.

             Ceza infaz kurumlarında eğitim; kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün hâlinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

             Hükümlü ve tutukluların, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir.

             Meslekî eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar da dikkate alınarak düzenlenmektedir.

             Hükümlü ve tutuklular kurumda bulunan 5270 kitap ve dergiden haftada en az bir kez, değiştirebilerek yararlanmaktadırlar.

             Hükümlü ve tutukluların beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmekte olup isteyen kurum açık ve kapalı spor salonlarından belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır.

             Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, münazara, satranç ve dama turnuvaları düzenlenmektedir.

             Eğitim faaliyetlerinde, kurum dışından da destek alınmakta olup bu kurumlar başlıca Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversiteler, İl Halk Kütüphanesi ve Çeşitli sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek alınmaktadır.

             Hükümlü ve tutukluların salıverilme  sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Birimince rehberlik yapılmaktadır.

             Hükümlü ve tutukluların uygun eğitim almalarını, topluma geri dönmesini sağlamak için kurumumuzda 3 Öğretmen  1 Vaiz ve kütüphanede görevli 2 İnfaz Koruma Memuru  daimi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça kurumun bütün personeli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli mali kaynak, alet, donanım ve öğretici  personel temin edilmekte olup  eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir.

             Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

             1. Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:
a. Yetişkin Eğitimi l. Kademe Okuma-Yazma Kursu
b. Yetişkin Eğitimi ll. Kademe Eğitimi
c. Açık İlköğretim Okulu
d. Açık Öğretim Lisesi
e. Yüksek Öğretim
i. Öğrenci Seçme Sınavları (ÖSS)
ii. KPSS, YDS, DGS  vb. Diğer Sınavlar
iii. Açık Öğretim Fakültesi
iv. Diğer Fakülte ve Yüksekokullar

             2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
3. İş ve Meslek Eğitimi Kursları
4. Kütüphane Faaliyetleri
5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
a. Belirli Gün ve Haftalar
b. Bilgi Yarışmaları
c. Konferanslar
d. Elişi Çalışmaları
e. VCD Film Gösterimi

             6. Diğer Çalışmalar
a. İdare ve Gözlem Kurulu 
b. Eğitim Kurulu 
c. Disiplin Kurulu

 

SAĞLIK BİRİMİ:

1 Nolu F tipi Cezaevimizde eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağlığım da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecinde faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.Cezaevimizde Kurum tabibi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

• Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlı durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

• Bazı hastalıkların diğer insanlarada bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı tesbit edilmektedir. Bulaşıcı bir hastalığı tesbit edilenler kurum tabininin kontrolünde devlet ve üniversite hastanalerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektidir..

• Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldeğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hemde dış dünya ile irtibat halindedir.Bu demektedir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektidir.

• Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

• Kurum revirinde yapılan ilk muayene ve tedavi sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa, kurumumuzda her türlü tıbbı alet ve cihizlarla donatılmış erkek ve kadın yataklı revirler mevcut olup yardımcı sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanılmaktadır.

• İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ,özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

 Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerinin gözetemi altında düzenli bir şekilde verilmektedir. Parası olmayan fakir ve yardıma muhtaç hükümlü ve tutukluların ilaç bedelleri hiç bir kesintiye tabi tutulmadan Adalet Bakanlığının bütçesinden ödenmektedir.

• Kurum tabibince dış hastanelerle ve il sağlık müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.Cezaevine getirilen rontgen cihaz ve aletleriyle filmleri çektirilerek hastalıkların teşhis ve tedavisi yaptırılmaktadır.

• Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlamaktadır.

• Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir.

• Kurum mutfağında pişirilip hükümlü ve tutuklulara üç öğün verilen günlük yemeklerin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibince takip edilmektedir.

• Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

 Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak kodrolu diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

 Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi,kanal tedavisi,dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır.Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

• Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklular mesai saatleri içirisinde hergün ,acil durumlarda ise vakit geçirilmeksezin kurum diş tabibine çıkartılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

 Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelinin yanı sıra kurum revirene bağlı olmak üzere tüm tibbi alet ve cihazlarlar donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

• Yukarıya çıkarılan hizmetler kısa başlıklar altında belirtilmiştir.Kurum tabibi ve diş tabibinin sağlık hizmetleri konusunda görevleri sınırsız olup . Bütün insanların erişebilecekleri en yüksek standartta fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyinde olma hakları bilinmektedir.Sağlık görevlileri cezaevimizi düzenli olarak denetleyerek cezaevi müdürünü yiyeceklerin uygunluğunu ,hijyen,temizlik.sağlık tedbirleri ,ısıtma,aydınlatma ,havalandırma ,kılık kıyafet, yatak takımları gibi konularda bilgilendirmektedir.

EMANET PARA BİRİMİ: Bu servisimiz hükümlü-tutuklulara yakınları tarafından yatırılan paranın bilgisayar ortamında veritabanına yüklenip, içeride kendilerinde bulunan kartlara kredi miktarlarının yüklenerek, mahkumlarımızın para ile teması olmadan alışveriş yapabilme işlemlerini yürütmektedir.
MUHASEBE (SAYMANLIK) BİRİMİ: İşyurtları, kantin ve hakimevi hesaplarının tutulup, incelendiği birimimizdir.
MUTEMETLİK BİRİMİ: Personelimizin maaş hesaplamalarının ve sevk işlemlerinde ihtiyaç duyulan para ve yolluk durumlarını organize eden birimimizdir.
PSİKO - SOSYAL SERVİS:

A. AMAÇ

Hükümlü-Tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek, kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.

Psiko -Sosyal yardım servisinde görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı varsa psikiyatr ve pedagog ; hükümlü-tutukluların suç ve şuç işleme nedenlerinin kökenine inerek onları anlamaya çalışır.

Bu amacı gerçekleştirmek için; her uzman kendi mesleki formasyonu çerçevesinde çeşitli psiko -sosyal iyileştirme ve yardım yöntemlerini kullanarak; kişinin suç işlemesine yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya, onu eğitip rehabilite ederek tahliye sonrasında toplumda karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmeye hazırlamaya ve olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışır.

B. HİZMET ALANLARI

1. Psikologların Görev ve Çalışma Standartları

Psikolog; öncelikle hükümlü-tutuklu davranışlarını anlamaya, açıklamaya, nedenlerini ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun kişilik yapısını geliştirmesine ve onların yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardım ederek, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamalarını amaçlar.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri içinde uygular. Uygulamalarında gözlem-görüşme, psikolojik ölçme-değerlendirme, rehberlik-danışmanlık ile çeşitli psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanır.

a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

aa . Kuruma Girişteki Hizmetler

(1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.

(2) Yapılan bu ilk görüşmede psikolog kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.

(3) Hükümlü-tutuklunun psikologa hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.

(4) Bu görüşmede hükümlü-tutukludan fiziksel yapısı, kendisi ve ailesi ile ilgili demografik bilgiler, varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.

(5) Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir. (Örnek Form 1.kısım)

(6) İlk görüşmede elde edilen bu bilgiler Oda Seçici Heyette hükümlü-tutuklunun yerleştirileceği odanın belirlenmesi çalışmasında kullanılır.

bb . Kurum sürecindeki Hizmetler

İlk Görüşmeden sonra kuruma yerleştirilen hükümlü-tutuklu ile yaklaşık 1 aylık süre içerisinde daha detaylı olan ikinci bir görüşme yapılır.

(1) Bu görüşmede; kişinin kendisini nasıl değerlendirdiği, geçmişe ve geleceğe ait duygu düşünce ve planları, kaygı ve korkuları, çevresine, ailesine, otoriteye ,suçuna ilişkin duygu düşünceleri ile kuruma girişinden sonraki düşünce ve değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler alınır ve kaydedilir. (Örnek form 2.Kısım)

(2) Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda psikolog, gerekli gördüklerini tekrar görüşmek üzere randevu verir.

(3) İkinci görüşmeden sonra başlayan psikolojik hizmetler sürecinde; hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal sorunlarının değerlendirilmesini ve giderilmesi amacına yönelik olarak bireysel yada gurup görüşme psikoterapileri yapar.

(4) Psikolog mesleki çalışmalarında, uzmanlık alanının yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme değerlendirme araçları kullanır. Gerekirse yeni ölçme-değerlendirme araçları geliştirir ve bunların kullanılması, uygulanması, değerlendirilmesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “eğitim Birimi Şube Müdürlüğü” ile işbirliğine girer.

(5) Her hükümlü-tutuklu için dosya açar ve bu dosyalarda “hükümlü-tutuklu tanıma formu” ve yapılan görüşmelerin kayıtlarını muhafaza eder.Açılan dosya hükümlü tahliye olduktan bir yıl sonra urum müdürünün bilgisi dahilinde imha edilir.

(6) Genel değerlendirme yapmak için hükümlü-tutuklular ile sorunu olsun yada olmasın belli periyotlarla görüşmeler yapar.

(7) Yapılacak diğer görüşmeler; psikologun değerlendirmeleri, doktor, sosyal hizmet uzmanı, müdür ve diğer personelin önerileri, hükümlü-tutukluların istekleri doğrultusunda planlanır. Gerekli bilgi alış-verişleri yapılır. Çalışmalarını mesleki etik kurallarına uygun gerçekleştirir. Kişinin can güvenliğini ve kurumun genel asayişini tehlikeye düşürebilecek konularda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(8) Psikologlar çalışmaları çerçevesinde hükümlü tutukluların infaz dosyaları ve mektuplarından bilgi kaynağı olarak yararlanır.

(9) Hükümlü-tutuklularla yapılan bireysel görüşmeler, uygulanan testler sonrası, psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği düşünülenler kurum doktoruna yönlendirilir ve gerekli bilgiler verilir.

(10) Psikolog kurum doktoru tarafından kendisine yönlendirilen hükümlü-tutuklularla görüşür. Görüşme sonrası ilgili hakkında doktora bilgi verir, önerilerini iletir. Doktor tarafından bildirilen psikiyatrik tedavi görenlerin takibine gerekli dikkat ve özen gösterilir.

(11) Kendisine ve başkasına zarar verme riski taşıyan hükümlü-tutukluların güvenli bir odaya alınmasını önerir ve bu konuda kurum doktoruyla işbirliği yapar. Bu kişilere psikolojik destek hizmetleri daha yoğun verilir ve takibe alınır.

(12) İşyurdu iş alanında çalışmak konusunda hükümlü-tutukluyla kişilik yapısına, bilgi ve yeteneklerine ,benlik tasarımına en uygun düşen iş veya meslek kolunu tespit eder. Önerilerini idareye sunar. Sosyal hizmet uzmanı ile bilgi alışverişinde bulunur.

(13) Hükümlü-tutuklunun kendisi ile, diğer insanlarla, fiziksel çevresiyle her türlü etkileşimini gözetlemek ve ilgili birey hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilmek için kurum şartlarına uygun her ortamda gözlem ve görüşmeler yapar.

(14) Eşcinseller ve diğer seksüel problemli kişilerin genel durumları değerlendirilerek, uzman görüşleri alınır uygun yerlerde barınmaları sağlanarak takipleri yapılır.

cc . Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler

(1) Psikolog; hükümlülük süresi bitmeden önce hükümlüyü topluma yeniden hazırlamak ve karşılaşabileceği sorunları gerçekçi bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için görüşmelerini arttırır.

(2) Tahliye sonrasında hükümlünün bir işe yerleştirilmesi konusunda gerekli gördüğü kişiler hakkında sosyal hizmet uzmanlarına önerilerde bulunur.

b. Personele Yönelik Hizmetler

(1) Kurum personelinin sorunlarının tespitine ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

(2) Güvenlik ve gözetim servisi personelinin vardiya öncesi yada sonrası iş ortamının yaratmış olduğu stresten uzaklaşması için gerekli programlar önerir.(rahatlama egzersizleri, kültür fizik hareketleri gibi )

(3) Personel ile hükümlü-tutukluların arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi için danışmanlık yapar, gerekirse önerilerde bulunur. Psiko -sosyal dengenin bozulmaması amacıyla personeli eğitici olarak gözler ve hatalı davranışların nasıl düzeltilesi gerektiği hakkında bilgi verir.

(4) Hükümlü-tutukluların psikolojik durumları hakkında etik kurallar dahilinde gerekli personele bilgiler verir, nasıl davranmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunur.

(5) Kurum personelinin; yönetim ve Hükümlü-tutuklularla ilişkilerinin iyileştirilmesinde danışmanlık yapar. Olumlu sıcak bir örgüt iklimi sağlamaya çalışır.

c. İdari Görev Yetki ve Sorumlulukları

(1) Hükümlü-Tutukluların psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır.Kurul toplantılarına katılır ve oy kullanır.

(2) Disiplin Kurulunda ;

- Kuruma uyum sağlayan, uygulanan tretman alışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutukluların ödüllendirilmesini teklif eder.

- Disiplin işlemi gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu tutanakla tespit eder, gerekli işlemler için kuruma iletir.

- Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda, hükümlü veya tutuklunun ifadesinin alınması aşamasında bulunur. Gerekli gördüğü durumlarda bireysel görüşme yapar.

(3) İdare Kurulunda ;

- Hükümlülerin müşahede ve sınıflandırma aşamalarında görev alır.

- Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine karar veren Oda Seçici Heyetin üyesidir.

- Hükümlülerin “Sicil ve Müşahede Dosyasında” psikologa ait olan kısmı açık ve eksiksiz bir şekilde doldurur. Görüşlerini yazar. Bu bilgileri 6 ayda bir yeniler.

(4) Psikolog sosyal hizmet uzmanı ile dönüşümlü olarak Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.

(5) Çalışmaları ve sonuçları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen sürelerde faaliyet raporu düzenler.

(6) Her hükümlü–tutuklu için dosya açar, hükümlü tahliye olduktan bir yıl sonra kurum müdürün bilgisi dahilinde imha eder.

(7) Hükümlü-tutukluların suç ve suç işleme nedenlerini doğru değerlendirebilmek, sicil ve müşahede dosyalarını eksiksiz doldurmak için ilgilinin dosya ve belgelerini inceler.

(8) Çalışmalarını yasal çerçevede sürdürebilmek için bakanlıktan gönderilen psiko -sosyal hizmet, eğitim, ıslah ve infaz ile ilgili yönetmelik, genelge ve yazıların birer örneğini alır. Bu örnekleri dosyalayarak muhafaza eder. Mesleki çalışmalarını bunlara uygun olarak düzenler.

(9) İnfaz, cezaevi, suç ve suçluluk gibi konularda, kaynakların, araştırmaların, dokümanların teminini talep eder, çalışmalarını bu kaynaklardan yararlanarak geliştirir.

(10) Personelin hizmet içi eğitimde Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirildiğinde konusu ile ilgili öğretici olarak görev yapar.

(11) Kurumun gözlenen aksaklıklarının iyileştirilmesi için görüş ve önerilerde bulunur.

(12) Olağanüstü durumlarda (isyan, açlık grevi,ayaklanma gibi) psikolojik yardımlar konusunda idareye görüş ve önerilerini bildirir. Olayın sona ermesi için gerekli durumlarda görüşmeler yapar.

Belirtilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için cezaevi personeli yardımcı olur. Çalışmalarının engellenmesi durumunda gerekçeli rapor hazırlayarak durumu silsile yolu ile üst makamlara iletir.

d. Diğer Mesleki Çalışmalar

(1) Cezaevi yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki araştırma kaynak ve dokümanları takip etmeye gayret eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.

(2) Mesleki toplantı panel ve bilimsel çalışmalara katılmayı talep eder. Kurum yönetimi bu konularda yardımcı olur.

(3) Üniversite hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerinin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışır.

C. SERVİSTE TUTULACAK DOSYALAR

- Hükümlü-tutuklu tanıma dosyası

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı için ayrı ayrı tutulan, hükümlü-tutuklu hakkında tüm bilgi ve görüşme notlarının tutulduğu dosyadır.

- Yazışmalar Dosyası

- Faaliyet Raporları Dosyası

- Genelgeler Dosyası

KALİTE BİRİMİ:
POSTA VE MEKTUP BİRİMİ: Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir.
FOTOĞRAF BİRİMİ: Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların fotoğraflarının çekilip UYAP ortamına kayıtlarını yapan ve sosyal faaliyetlerde kurumun kendi resim ve video çekim işlerini yürüten birimdir.
ZİYARET KABUL: Tutuklu ve Hükümlülerin ziyaretcilerinin işlemlerini yürüttüğü birimimizdir.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←